کلاس بهینه سازی

کلاس بهینه سازی

  • Free
  • 0 Lesson(s)
  • 0 Attachment(s)

آشنایی با فنآوری نانو

آشنایی با فنآوری نانو

  • Free
  • 0 Lesson(s)
  • 0 Attachment(s)

کلاس تهاتر

کلاس تهاتر

  • Free
  • 0 Lesson(s)
  • 0 Attachment(s)

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
صندوق پستی: ۱۶۳-۱۶۷۶۵
موبایل:۰۹۱۲۰۳۴۸۶۰۱
تلفن: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲     فکس: ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۹۲
پست الکترونیکی: afcmech@iust.ac.ir