کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار و رویدادها
چهارمین جلسه میز مشاوره

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۷ | 

چهارمین جلسه میز مشاوره با حضور آقای مهندس آهن خواه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.66.135.fa
برگشت به اصل مطلب